Educational Complex of IUT
اسلاید2-دبیرستاناسلاید1-دبیرستاننوروز 97

برنامه های مورد نیاز

   برای استفاده از سایت و سامانه می توانید برنامه های زیر را دانلود نمایید:

 

  
                     
 
   
 
                    
FireFox Adobe Reader Flash Palyer