دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

ساختمان واژه در فارسی نهم

تدریس ساختمان واژه ادبیات پایه نهم توسط آقای نریمانی دبیر محترم دبیرستان

<

نقش دستوری قید فارسی نهم

تدریس نقش دستوری قید فارسی نهم توسط آقای نریمانی دبیر محترم دبیرستان

تدریس مجازی ریاضی پیشرفته نهم

تدریس ریاضی پیشرفته پایه نهم توسط آقای سلیمانی دبیر محترم ریاضی دبیرستان

تدریس درس 8 و 9 آموزش دفاعی پایه نهم

تدریس مجازی درس های 8 و 9 آموزش آمادگی دفاعی پایه نهم توسط  آقای حسن فخاری دبیر محترم دبیرستان

تدریس مجازی ردیف و قافیه ادبیات

تدریس ردیف و قافیه ادبیات هشتم و نهم توسط آقای سعید نریمانی دبیر محترم ادبیات دبیرستان

تدریس مجازی درس 6 زبان انگلیسی نهم

تدریس مجازی درس 6 زبان انگلیسی نهم توسط آقای شهداد دبیر محترم زبان دبیرستان

تدریس فصل 13 علوم تجربی نهم

تدریس فصل 13 علوم نهم توسط آقای مجیری دبیر محترم دبیرستان

آموزش ویژگی های خزه و سرخس علوم نهم

فیلم آموزشی تدریس آنلاین قسمت سوم فصل 12( ویژگی های خزه و سرخس و بازدانه ) علوم نهم توسط آقای مجیری دبیر محترم علوم دبیرستان